Proces

METAFOR arbejder med en kombination af anerkendte udviklingsmetoder. Fra vandfaldsmetoden til en eksplorativ tilgang, Lean UX og prototyping. 

FORANALYSE
Hvorfor og hvorhen?
METAFOR indleder samarbejdet en kunde med at få en grundig forståelse for virksomheden/organisationen, den eksisterende kommunikation og for de mål og visioner, der er for det nye kommunikationstiltag. Denne undersøgelse/analyse og dialog med kunden giver et solidt afsæt for udviklingen af en kommunikationsløsning, der er forankret i virksomhedens DNA, kommunikations- og forretningsstrategi. METAFOR benytter gerne kreative metoder og øvelser for at slippe 'plejer' og tilføre løsningen noget originalt.

MÅLGRUPPEN
Hvem er brugerne?

Lige så vigtig som en afdækning af, hvad virksomheden vil med en ny kommunikationsløsning, lige så vigtig er den grundlæggende forståelse for brugerne. Fokusgrupper, observation og interviews med repræsentanter for målgruppen kan give et kvalificeret afsæt for at vælge medier, kommunikationskanaler, formidlingsformer, æstetik osv. I nogle projekter er det også relevant at skitsere et antal personas med tilhørende brugerscenarier for at understøtte en fælles forståelse for forskellige brugersegmenter.

DESIGN OG KONCEPT

Hvordan skal form og indhold være?
På baggrund af - eller parallelt med - foranalysen og ping pong med potentielle brugere slår METAFOR de første streger til indhold, visuelt design, interaktionsdesign. Skitserne ses i sammenhæng med den øvrige kommunikation, som den skal supplere eller distancere sig fra. Brugeroplevelse, brugbarhed og mål er i fokus. Det er ofte en fordel at lave mange hurtige skitser - gerne på papir - der afprøves og forbedres, så form og indhold, æstetik og interaktionsdesign, sproglig stil og billeder kommer til at fungere som et harmonisk hele i det endelige koncept

PRODUKTION
Hvordan får vi det hele sat sammen?

Når konceptet er klar til at blive produceret, sørger METAFOR for at få de forskellige faglige aktører i spil på de rigtige tidspunkter. På store digitale løsninger foregår produktionen af den grafiske brugerflade typisk parallelt med udviklingen af tekster og visuelle virkemidler. De forskellige kompetencer involveres så tidligt så muligt for at sikre, at løsningen er realisabel inden for budgetrammen. Drejer det sig om en bogproduktion, vil det være hensigtsmæssigt at få den grafiske designer med så tidligt som muligt, så tekst, illustrationer og layout balanceres og understreger hinanden.

TEST
Hvad siger brugerne?

Selv meget tidlige skitser kan med fordel testes på brugere og inspirere til nye indsigter og bedre ideer. Som man siger; fail early, fail often. At låse sig for tidligt fast på det endelige koncept kan koste dyrt og spænde ben for løsninger, der både er interessante for brugerne og holder i længden. METAFOR anbefaler at indlægge 2-3 testrunder undervejs i udviklingsprocessen. Nogle gange inddrages udvalgte brugere som medskabere og er dermed med i hele udviklingsprocessen. Testformerne kan være via fokusgrupper, interviews, spørgeskema, tænke-højt, trunk eller observation.

PROJEKTGRUPPEN
Hvem er med på holdet?

METAFOR har et stærkt netværk af erfarne og meget kompetente samarbejdspartnere. 
Fra grafiske designere, digitale designere, fotografer, film- og lydfolk og illustratorer til programmører, psykologer, e-læringsspecialister og forskere. Jeg kan derfor sætte lige præcis det hold, der er optimalt i forhold til den enkelte opgave. Sammen med kunden beslutter vi snitfladen, og hvor meget arbejde, der eventuelt ligger hos kunden selv.  

PROJEKTLEDELSE
Hvem har overblikket?

De allerfleste projekter har fra starten en nogenlunde fast tids- og budgetramme. METAFOR fungerer som mediator mellem produktionshold og kunde gennem hele udviklingsprocessen og sikrer, at informationer formidles fra kunde til udviklingsteam og vice versa, og at kunden får den aftalte løsning, skabt i et miljø, hvor kreativitet og arbejdsglæde kan udfolde sig, uden at det går ud over budget- og tidsplaner.

MARKEDSFØRING

Hvad skal der ske, når løsningen er i luften?
METAFOR hjælper kunden med at udvikle en markedsføringsplan - og evt. materiale sideløbende med udviklingen af kommunikationsløsningen. Det sikrer, at kommunikationsløsningen bliver kendt af omverdenen hurtigst muligt og dermed hurtigt kan have den ønskede effekt. METAFOR arbejder med såvel traditionelle markedsføringskanaler (fx avis-annoncer, tv- og biografreklamer, outdoor, foldere) som digitale (fx viralt via sociale medier, Facebook-grupper, bannerreklamer) og med forskellige kommunikationsformer fra content marketing til brugerinvolverende og lead genererende.

PERSPEKTIV OG EVALUERING
Og hvad så bagefter?

Når løsningen er implementeret opfordrer METAFOR til en grundig evaluering af udviklingsprocessen, resultatet og samarbejdet. Evalueringen er værdifuld af flere grunde. Dels kan den danne basis for vedligeholdelse eller videreudvikling, dels kan den være et solidt fundament for udvikling af nye projekter og samarbejder.

 
YDELSER

Strategi

METAFOR hjælper din virksomhed med at udvikle en effektiv cross media kommunikationsstrategi. Strategien bygger på en omhyggelig analyse af de forretningsstrategiske mål, værdier, visioner og potentiale, af den eksisterende kommunikation og på en forståelse for brugerne gennem for eksempel observationer, interviews og personas. Kommunikationsstrategien skaber sammenhæng mellem den interne og eksterne kommunikation og imellem de anvendte medier.

 

Foranalyse 

Kommunikationsstrategien bør være tæt knyttet til forretningsstrategien, så den for eksempel via content marketing kan understøtte din virksomheds kerneværdier og primære forretning.

Der skal selvfølgelig være overensstemmelse mellem det indtryk, I ønsker at give omverdenen og den måde, I bliver opfattet på. Kommunikationen må - så at sige - afspejle virksomhedens sjæl og udnytte styrken i, at de samme historier  - i ord og billeder - kan vinkles forskelligt fra medie til medie, pege på hinanden og dermed få optimal gennemslagskraft.

Det kan du læse mere om i artiklen Kommunikationen spejler virksomhedens sjæl.

 

Koncept

METAFOR fører kunderne igennem en kreativ og målrettet idéudviklingsproces frem mod et producerbart koncept, der både giver plads til at undersøge den eksisterende kommunikation, hvad angår visuelt udtryk, tekst og interaktion med brugeren samt nytænke og inddrage analoge og digitale kommunikationsformer. Selvfølgelig med kig til virksomhedens strategi, værdier og brugernes behov.

Enhver kommunikationsløsning udspringer af en idé, der skal spire, inspireres, formes og modnes. Det gælder, hvad enten det drejer sig om en digital roman, en landsdækkende informationskampagne på Facebook, en publikation i firfarvetryk eller et e-læringsspil på nettet. Springer man for let hen over udviklingen af det bærende koncept, kan det i sidste ende blive dyrt, fordi man typisk ikke får skabt en løsning, der er interessant for brugerne.

 

Tekst

METAFOR skriver tekster til både analoge og digitale medier. Hvis opgaven er tværmedial, vinkles og formidles indholdet specifikt til den enkelte kommunikationskanal, og den samme historie kan på den måde udfoldes i forskellige versioner med forskellige virkemidler. 

METAFOR udarbejder tekster til bøger, kataloger, magasiner, websites, pressemeddelelser og e-læringsprogrammer. Selvfølgelig altid i overensstemmelse med kundens ønsker. Et bredt spektrum af genrer og sproglige stilarter fra fagsprog til akademia anvendes. Teksterne tilrettelægges ofte i samråd med den grafiske designer, så der bliver en meningsfuld sammenhæng mellem tekst og visuelt udtryk. Desuden tager teksterne højde for kundens værdier, brugerne, og i det enkelte medies særlige kommunikationsmæssige styrker.

METAFOR redigerer også tekster, for eksempel til artikler,

og sikrer, at budskaber og historier bliver interessante og konsistente.

”Pia Jønsson har en evne til at skabe et hurtigt og godt overblik på en opgave. Hun forstår at se såvel helheden som detaljen og sætter en ære i, at oplysninger er dobbelttjekkede og anvendelige for målgruppen.

Desuden er Pia begavet med en glimrende, tør humor, som gør det til en fornøjelse at arbejde sammen med hende.”               

Abelone Glahn, ekstern fagredaktør på Pia Jønssons bog 'Rum til at arbejde'

 

Ghost writing

METAFOR hjælper professionelle og private med at fortælle deres historie i ord og billeder. Historien kan for eksempel formidles som en artikel, i bogform, på video eller web.

At fortælle din virksomheds historie kan bidrage til at give medarbejderne en fælles forståelse for de grundlæggende værdier, og hvad virksomheden er rundet af. Fortællingen om virksomheden kan også tage afsæt i medarbejderne, og hvordan forskellige faggrupper varetager deres arbejde. Det kan være med til at skabe forståelse på tværs af faggrupper.

METAFOR skriver også gerne privatpersoners personlige beretning eller familiehistorie baseret på research, samtaler og interviews.

 

Projektledelse

METAFOR varetager planlægning og styring af kommunikationsprojekter og tager det overordnede ansvar for at skabe et produktionsgrundlag, hvor kreativitet og arbejdsglæde kan udfolde sig, uden det går ud over budget- og tidsplaner. Grundig planlægning og tæt styring af ressourcer, tid og penge er ofte en forudsætning for, at et projekt kommer i mål og får den tilsigtede gennemslagskraft. O

METAFOR indhenter tilbud fra producenter og underleverandører, koordinerer opgaver og informationer mellem de forskellige fagfolk på produktionsholdet og sørger for, at alle involverede til enhver tid kender status quo. Som projektleder skaber METAFOR en samarbejdskultur, der sikrer, at projektet udvikles i respekt og forståelse for kundens værdier og brugernes behov.

 

PR

METAFOR tilbyder assistance til markedsføring af kommunikationsløsninger, så de får optimale betingelser for at blive kendt og genkendt af omverdenen, så snart de er søsat. 

Viral markedsføring, content marketing og PR på tværs af medier kan både være særdeles effektiv og langt billigere end en traditionel annoncekampagne. METAFOR arbejder med hele viften af muligheder og sammensætter en palette af tiltag, målrettet de modtagere kunden ønsker at nå.

 

Rådgivning af selvstændige

METAFOR tilbyder rådgivning til den, der overvejer at springe ud som selvstændig med en mikrovirksomhed - eller har behov for inspiration til at gå nye veje.

Gennem dialog og øvelser hjælper METAFOR med at formulere forretningsidé og forretningsplan. Nogle har behov for hjælp til at finde ind til kernen af, hvad de er gode til/har lyst til at drive virksomhed på. Andre er i tvivl om de fysiske rammer for deres virke - skal de sidde hjemme i privaten eller i kontorfællesskab ude i byen? Og andre igen har brug for sparring på at (gen)finde arbejdsglæden og meningen med arbejdslivet, eller for at få klarlagt, hvordan man netværker med de rigtige.

METAFOR har mange års erfaring med rådgivning af iværksættere og mikrovirksomheder, der har behov for professionel sparring over et kortere eller længere forløb.

Pia Jønsson har skrevet brugsbogen, Rum til at arbejde (Børsens Forlag), der behandler en bred af vifte af områder, der er kritiske for at lykkes med sin virksomhed. Bogen kan købes ved henvendelse til METAFOR for 100 kr. inkl. moms.

Få et par fif til livet som selvstændig på bloggen.

 

Workshops & kurser

METAFOR udbyder en vifte af skræddersyede foredrag, kurser og workshops med relation til kreativ idéudvikling, sproglig bevidsthed, skrivestile og genrer til trykte og digitale medier. 

Emnerne kan i overskriftsform være:

 • Slip plejer uden at lukke barnet ud med badevandet. Tænk ud af boksen, bring de skæve ideer i spil og skab succesfulde kommunikationskoncepter
   

 • Tag temperaturen på din virksomheds kommunikation – hele vejen rundt; fra tryk til web, internt og eksternt - og få den strategisk forankret
   

 • Skriv så det virker - få en fælles skrivestil, der styrker virksomhedens identitet og troværdighed i forhold til omverdenen.

METAFOR holder desuden kurser med udgangspunkt i nogle 

Pia Jønssons bogudgivelser

 • Nyd livet som selvstændig - skab de rigtige  psykiske og fysiske rammer for dit liv med en mikrovirksomhed

 • Den digitale bog - muligheder og udfordringer. Hvad kan risikere at blive lost in translation mellem papir og pixels, og hvordan udvikler vi nye digitale fortælleformer.

   

 

Foto

Japan 2010 no 5 231
Japan 2010 no 5 231
kaffekoptil web
kaffekoptil web
japansko
japansko
Klostrets krinkelkroge
Klostrets krinkelkroge
madonnaernapoli
madonnaernapoli
Japan 2010 no 5 029
Japan 2010 no 5 029
Japan 2010 no 4 032
Japan 2010 no 4 032
haventilweb
haventilweb
glaskuglerbord
glaskuglerbord
DSC_0967-2
DSC_0967-2
Japan 2010 no 5 034
Japan 2010 no 5 034
tempeljapanweb
tempeljapanweb
1/1
Tilbage til top