top of page

Proces

METAFOR arbejder med en kombination af anerkendte udviklingsmetoder. Fra vandfaldsmetoden til en eksplorativ tilgang, Lean UX og prototyping. 

FORANALYSE
Hvorfor og hvorhen?
METAFOR indleder samarbejdet en kunde med at få en grundig forståelse for virksomheden/organisationen, den eksisterende kommunikation og for de mål og visioner, der er for det nye kommunikationstiltag. Denne undersøgelse/analyse og dialog med kunden giver et solidt afsæt for udviklingen af en kommunikationsløsning, der er forankret i virksomhedens DNA, kommunikations- og forretningsstrategi. METAFOR benytter gerne kreative metoder og øvelser for at slippe 'plejer' og tilføre løsningen noget originalt.

MÅLGRUPPEN
Hvem er brugerne?

Lige så vigtig som en afdækning af, hvad virksomheden vil med en ny kommunikationsløsning, lige så vigtig er den grundlæggende forståelse for brugerne. Fokusgrupper, observation og interviews med repræsentanter for målgruppen kan give et kvalificeret afsæt for at vælge medier, kommunikationskanaler, formidlingsformer, æstetik osv. I nogle projekter er det også relevant at skitsere et antal personas med tilhørende brugerscenarier for at understøtte en fælles forståelse for forskellige brugersegmenter.

DESIGN OG KONCEPT

Hvordan skal form og indhold være?
På baggrund af - eller parallelt med - foranalysen og ping pong med potentielle brugere slår METAFOR de første streger til indhold, visuelt design, interaktionsdesign. Skitserne ses i sammenhæng med den øvrige kommunikation, som den skal supplere eller distancere sig fra. Brugeroplevelse, brugbarhed og mål er i fokus. Det er ofte en fordel at lave mange hurtige skitser - gerne på papir - der afprøves og forbedres, så form og indhold, æstetik og interaktionsdesign, sproglig stil og billeder kommer til at fungere som et harmonisk hele i det endelige koncept

PRODUKTION
Hvordan får vi det hele sat sammen?

Når konceptet er klar til at blive produceret, sørger METAFOR for at få de forskellige faglige aktører i spil på de rigtige tidspunkter. På store digitale løsninger foregår produktionen af den grafiske brugerflade typisk parallelt med udviklingen af tekster og visuelle virkemidler. De forskellige kompetencer involveres så tidligt så muligt for at sikre, at løsningen er realisabel inden for budgetrammen. Drejer det sig om en bogproduktion, vil det være hensigtsmæssigt at få den grafiske designer med så tidligt som muligt, så tekst, illustrationer og layout balanceres og understreger hinanden.

TEST
Hvad siger brugerne?

Selv meget tidlige skitser kan med fordel testes på brugere og inspirere til nye indsigter og bedre ideer. Som man siger; fail early, fail often. At låse sig for tidligt fast på det endelige koncept kan koste dyrt og spænde ben for løsninger, der både er interessante for brugerne og holder i længden. METAFOR anbefaler at indlægge 2-3 testrunder undervejs i udviklingsprocessen. Nogle gange inddrages udvalgte brugere som medskabere og er dermed med i hele udviklingsprocessen. Testformerne kan være via fokusgrupper, interviews, spørgeskema, tænke-højt, trunk eller observation.

PROJEKTGRUPPEN
Hvem er med på holdet?

METAFOR har et stærkt netværk af erfarne og meget kompetente samarbejdspartnere. 
Fra grafiske designere, digitale designere, fotografer, film- og lydfolk og illustratorer til programmører, psykologer, e-læringsspecialister og forskere. Jeg kan derfor sætte lige præcis det hold, der er optimalt i forhold til den enkelte opgave. Sammen med kunden beslutter vi snitfladen, og hvor meget arbejde, der eventuelt ligger hos kunden selv.  

PROJEKTLEDELSE
Hvem har overblikket?

De allerfleste projekter har fra starten en nogenlunde fast tids- og budgetramme. METAFOR fungerer som mediator mellem produktionshold og kunde gennem hele udviklingsprocessen og sikrer, at informationer formidles fra kunde til udviklingsteam og vice versa, og at kunden får den aftalte løsning, skabt i et miljø, hvor kreativitet og arbejdsglæde kan udfolde sig, uden at det går ud over budget- og tidsplaner.

MARKEDSFØRING

Hvad skal der ske, når løsningen er i luften?
METAFOR hjælper kunden med at udvikle en markedsføringsplan - og evt. materiale sideløbende med udviklingen af kommunikationsløsningen. Det sikrer, at kommunikationsløsningen bliver kendt af omverdenen hurtigst muligt og dermed hurtigt kan have den ønskede effekt. METAFOR arbejder med såvel traditionelle markedsføringskanaler (fx avis-annoncer, tv- og biografreklamer, outdoor, foldere) som digitale (fx viralt via sociale medier, Facebook-grupper, bannerreklamer) og med forskellige kommunikationsformer fra content marketing til brugerinvolverende og lead genererende.

PERSPEKTIV OG EVALUERING
Og hvad så bagefter?

Når løsningen er implementeret opfordrer METAFOR til en grundig evaluering af udviklingsprocessen, resultatet og samarbejdet. Evalueringen er værdifuld af flere grunde. Dels kan den danne basis for vedligeholdelse eller videreudvikling, dels kan den være et solidt fundament for udvikling af nye projekter og samarbejder.

bottom of page